Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Västra Saltviks Frivilliga Brand- och räddningskårs Stadgar

Namn och hemort

1 §
Sammanslutningens namn är Västra Saltviks Frivilliga Brand- och räddningskår.
Sammanslutningen kallas i dessa stadgar brandkår. Brandkårens hemort är Saltvik.

Uppgift

2 §
Brandkårens uppgift är att lämna organiserad hjälp inom brand- och
räddningsväsendet samt att ta del i upplysnings- och utbildningsarbetet inom
branschen.
3 §
För att kunna förverkliga sin uppgift iakttar brandkåren följande:

1. strävar efter att samarbeta med kommunens myndigheter och med de samfund som är intresserade av brandkårens syftemål,
2. gör brandkårens verksamhet känd genom att försöka väcka intresse för brandskyddet och räddningsverksamheten,
3. tar initiativ i avsikt att befrämja det egna området,
4. kan vid behov ingå avtal om handhavandet av uppgifterna inom brand- och räddningsväsendet,
5. kan vid behov ingå avtal om handhavandet av sjuktransportuppgifter,
6. undsätter, i mån av möjlighet, även utom den egna kommunen,
7. ger sina medlemmar planmässig teoretisk och praktisk undervisning samt övning inom branschen,
8. verkar även på andra motsvarande sätt för att befrämja brandskyddet och räddningsverksamheten

Medlemskap och verksamhetsform

4 §
Medlemmar är antingen aktiva eller understödande medlemmar. Till aktiv medlem kan godkännas person som fyllt 16 år och som förbinder sig att iaktta brandkårens syften och stadgar. Till medlem kan också godkännas med förmyndarens samtycke en ung person som fyllt 10 år. De aktiva medlemmarna godkänns och avskedas av styrelsen på föredragning av kårchefen. Styrelsen godkänner och avskedar alarmavdelningens medlemmar på kårchefens framställning.

5 §
Av de aktiva medlemmarna bildas en oregistrerad alarmavdelning, för vilken styrelsen fastställer en instruktion. Till medlem i alarmavdelningen kan godkännas person som fyllt 18 år och som äger förutsättning för deltagande i släcknings- och räddningsverksamheten. Förutsättningarna för utnämning till medlem i alarmavdelningen fastställs i instruktionen. Det åligger avdelningens medlemmar att delta i brandkårens övningar och andra utbildningstillfällen samt i släcknings- och räddningsverksamheten enligt befälets anvisningar. Om jour- och beredskapsskyldigheterna samt eventuellt deltagande i sjuktransporter fattas skild överenskommelse. Medlemmar som inte hör till alarmavdelningen kan delta i brandkårens övningar och andra utbildningstillfällen, samt då situationen så kräver i för dem lämpliga stöduppgifter inom släcknings- och räddningsverksamheten.

6 §
De aktiva medlemmarna i åldern 10-18 år bildar en oregistrerad ungdomsavdelning för vilken styrelsen fastställer en instruktion.

7 §
Som understödsmedlem kan styrelsen godkänna ett rättsligt samfund eller en privat person, som förbinder sig att till brandkåren erlägga en viss understödsmedlemsavgift. Understödande medlem äger vid möte rätt att yttra sig.

8 §
Till hedersordförande, hederskårchef och hedersmedlem kan brandkårsmötet på styrelsens föredragning kalla person, som på ett förtjänstfullt sätt har befrämjat brandkårens verksamhet. Beslutet om kallande till hedersmedlem bör understödas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Erhållna medlemsrättigheter tryggas.

9 §
Medlem, som vill utträda ur brandkåren, bör rikta ett skriftligt meddelande därom till styrelsen eller dess ordförande, eller muntligt vid brandkårens möte för att antecknas i protokollet. Styrelsen kan avskeda medlem, som inte fyller de skyldigheter som brandkåren ålagt sina medlemmar eller som uppträder på ett sätt som förnedrar brandkårens anseende. Beslutet meddelas skriftligen till den som avskedas. Den som är missnöjd över beslutet kan vädja till brandkårens möte genom att till styrelsen inlämna en besvärsinlaga inom 30 dygn från det vederbörande fått kännedom om beslutet om avskedandet. Understödande medlem anses genom styrelsens beslut vara utskriven, huruvida medlemmen inte erlagt den årliga medlemsavgiften senast under följande år.

10 §
Brandkåren är medlem i Ålands Brand- och räddningsförbund r.f. och samarbetar med nämnda förbund och de övriga brandkårerna inom sitt verksamhetsområde. Gällande brandkårens alarmavdelning bör för sammansättningens del, i den omfattning numerärerna förutsätter, följa ministeriets för inrikesärendena direktiv.
Brandkårens befäl består av brandkårschefen samt av det övriga befäl som förutsätts av brandkårens interna organisation, ävensom av ungdomsavdelningens ledare. Beträffande kompetensen för det befäl som deltar i släcknings- och räddningsarbetet, iakttas vad som stadgats i lagen om brand- och räddningsväsendet. Person som hör till brandkårens befäl bör vara myndig. Vid brandkårens höstmöte förrättas eventuella justeringar av alarmavdelningens sammansättning och likväl utses bland de för uppgifterna utbildade personerna det befäl, som förutsätts av den interna organisationen. Brandkåren för en tidsenlig förteckning över sina medlemmar, deras utbildning i samt deras deltagande i släcknings- och räddningsverksamheten. Brandkårens medlemmar kan bilda oregistrerade lokalavdelningar. Detaljerade anvisningar för brandkårens interna verksamhet lämnas i instruktion samt verksamhetsanvisningar.

Medlemsavgifter, övriga inkomster och egendom

11 §
Aktiva medlemmar, hedersordföranden, -kårchefen, och -medlemmarna erlägger inte medlemsavgift. Brandkårens höstmöte fattar beslut om understödsmedlemsavgiftens storlek.
12 §
Brandkåren kan med vederbörligt tillstånd anordna insamlingar av medel, fester och lotterier samt emottaga donationer och testamenten samt för sin verksamhet anskaffa och äga fast samt lös egendom. Brandkårens syfte är inte att förskaffa medlemmarna vinst eller annan ekonomisk fördel.

Organ

13 §
Det organ inom brandkåren som äger beslutanderätt är mötet och dess verkställande oregan är dess styrelse. För speciella uppgifter kan brandkåren ha utskott och kommittéer som tillsätts av mötet eller av styrelsen och verkar under styrelsens övervakning.

Mötet

14 §
Brandkåren bör sammankomma till ordinarie möte två gånger om året. Vårmötet hålls i februari-mars och höstmötet i augusti-september. Vid brandkårens ordinarie möte behandlas följande ärenden:

Vid vårmötet

1. utses mötets ordförande och sekreterare,
2. väljs två protokolljusterare,
3. väljs två rösträknare,
4. fastställs mötets laglighet och beslutsfördhet,
5. behandlas den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen från föregående verksamhetsår,
6. behandlas bokslutet för föregående kalenderår samt verksamhetsgranskarens verksamhetsgranskningsberättelse,
7. fattas beslut om fastställande av bokslutet,
8. fattas beslut om ansvarsfrihet,
9. fattas beslut om eventuella andra frågor som omnämnts i möteskallelsen.

Vid höstmötet

1. utses mötets ordförande och sekreterare,
2. väljs två protokolljusterare,
3. väljs två rösträknare,
4. fastställs mötets laglighet och beslutsfördhet,
5. fastställs verksamhets- och ekonomiplanen för följande kalenderår,
6. utses för följande två kalenderår 3 nya ordinarie medlemmar istället för de styrelsemedlemmar som är i tur att avgå, samt 2 suppleanter,
7. utses bland styrelsens ordinarie medlemmar styrelsens ordförande för följande kalenderår,
8. utses för följande brandkårens befäl,
9. utses representanter för de organisationer, till vilka brandkåren hör,
10. utses för följande kalenderår kommittéerna,
11. fattas beslut om understödande medlems medlemsavgift,
12. utses en verksamhetsgranskare och en suppleant för denna,
13. fattas beslut om eventuella andra frågor som omnämnts i möteskallelsen.
Om de ordinarie mötena meddelas senast en (1) vecka före mötet på brandkårens anslagstavla eller genom tidningsannons eller genom skriftlig kallelse, som sänds per post, per e-post, alternativt via ett sms-meddelande, till varje medlem.
Om de frågor, som brandkårsmedlemmarna vill uppta till behandling vid ordinarie möte, bör skriftligt meddelande tillställas styrelsen, för vårmötets del före den 15 januari och för höstmötets del före utgången av juli.

Extraordinarie möte

15 §
Extraordinarie möte hålles när styrelsen anser detta vara nödvändigt eller när 1/10 av medlemmarna skriftligen anhåller om detta av styrelsen och samtidigt meddelar det ärende som skall behandlas. Vid extraordinarie möte behandlas endast de frågor, som omnämnts i möteskallelsen. Om extraordinarie möte meddelas på samma sätt som om brandkårens ordinarie möte.

Styrelsen

16 §
Till styrelsen hör 6 ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter. Styrelsen utses vid brandkårens höstmöte för två kalenderår. Höstmötet utser bland styrelsens ordinarie medlemmar styrelsens ordförande för ett kalenderår. Styrelsen utser bland sina ordinarie medlemmar en viceordförande för ett kalenderår. Styrelsen utser antingen inom sig eller en utomstående sekreterare och kassaförvaltare. Den som utses till styrelsen bör vara myndig. Kårchefen och en representant för alarm- och ungdomsavdelningen har rätt att närvara samt äger yttranderätt vid styrelsens möten. Vid utgången av varje kalenderår avgår hälften av styrelsens medlemmar. Det första kalenderårets avgångsordning lottas.
Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vid dennes förfall viceordföranden och 2 medlemar är närvarande. Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vid dennes förfall viceordförandens kallelse. Styrelsen bör också sammankallas när minst 2 medlemmar skriftligen anhåller om detta av ordföranden. Styrelsen kan inom sig utnämna ett arbetsutskott med 2 medlemmar för att förbereda de ärenden som skall handläggas av styrelsen.

17 §
Styrelsens uppgift är att sköta om brandkårens ärenden i enlighet med dessa stadgar oich de beslut som fattas vid möten.
Styrelsen bör bl.a.
- ombesörja brandkårens funktionsberedskap,
- ombesörja utvecklandet av brandkårens verksamhet,
- förbereda och föredraga de ärenden som ankommer på brandkårsmöten,
- sammankalla brandkårsmöten,
- godkänna brandkårens utbildningsplaner,
- övervaka brandkårens medlemmars utbildning,
- ansvara för de utrymmen och den material som brandkåren förfogar över,
- vid behov tillsätta tillfälliga kommittéer och uppgöra verksamhetsdirektiv för dessa,
- uppgöra verksamhetsdirektiv för brandkårens funktionärer,
- sköta om ekonomi- och egendomsförvaltning,
- sköta om att eventuella understöd som brandkåren erhåller, ansökes inom utsatt tid,
- vid behov komma överens om skötandet av släcknings- och räddningsverksamhetens uppgifter,
- vid behov ingå avtal om handhavandet av oljebekämpningsuppgifter,
- vid behov ingå avtal om handhavandet av sjuktransportuppgifter,
- fastställa instruktionerna för alarm- och ungdomsavdelningarna,
- godkänna brandkårens och dess alarmavdelnings nya medlemmar och förrätta eventuella avskedanden,
- för brandkårsmötet föreslå vilka personer som skall kallas till hedersordförande, hederskårchef och hedersmedlemmar,
- framlägga förslag om tilldelning av heders- och utmärkelsetecken,
- upprätthålla kontakter med länsförbund samt övriga samfund inom brand- och räddningsbranschen,
- representera brandkåren.
18 §
Rätt att teckna brandkårens namn tillkommer ordföranden och viceordföranden, endera tillsammans med sekreteraren eller kassaförvaltaren. Person med namnteckningsrätt bör vara myndig.

Röstningar

19 §
Om det vid möte framförts två eller flera förslag som vunnit understöd, förrättas de erforderliga röstningarna som öppna. Om någon av deltagarna så kräver, förrättas sluten röstning. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst, förutom vid val, då avgörandet fattas genom lottning. Vid brandkårsmöten äger varje myndig aktiv medlem i brandkåren, som tillhört brandkåren minst ett år, en röst.
20 §
Bokföringen bör uppgöras så, att varje avdelnings utgifter och inkomster framgår skilt för sig.
21 §
Brandkårens konton avslutas varje kalenderår. Bokslutet bör senast den 15 februari lämnas till verksamhetsgranskaren. Verksamhetsgranskaren bör avge sitt skriftliga utlåtande innan utgången av februari.

Ändring av brandkårens stadgar

22 §
I dessa stadgar kan göras ändringar, om minst ¾ av de röstberättigade medlemmarna vid brandkårens vår eller höst möte understöder detta.

Brandkårens upplösning

23 §
Beslut om brandkårens upplösning fattas vid brandkårsmöte som bör sammankallas i och för upplösningen meddels ¾ kvalificerad majoritet av de röstberättigade närvarande medlemmarna samt fastställas tidigast tre månader senare vid ett föreningsmöte möte som bör sammankallas i och för upplösningen med likväl ¾ majoritet.
Då brandkåren på nämnt sätt har upplösts skall den av kommunen bekostade egendomen, med full och oinskränkt äganderätt, tillfalla Saltviks kommun, alternativt till av Saltviks kommun anvisad annan förening eller samfund som har bildats för att fortsätta verksamheten som brandkår.
Av kåren anskaffad lös egendom, som anskaffats med andra medel än medel från det så kallade driftskontot, skall överlåtas till av föreningsmötet beslutad juridisk person som bedriver likvärdig verksamhet som brandkåren.

Övningar

VSFBK:s alarmavdelning: Varje torsdag kl. 19:00 vid branddepån i Nääs
Ungdomsavd.: Varannan onsdag kl. 18:30 (jämn Vecka)

Förbundets kalender